เกียรติบัตรการประกวดสื่อสร้างสรรค์ Flash Animation Presentation เรื่อง แนวพระราชดำริกับภาวะโลกร้อน

Information
รูปภาพ: 
ชื่อผลงาน: 
Flash Animation Presentation
ผู้ได้รางวัล: 
นางสาววิภาพร จันมี
วันที่รับรางวัล: 
Monday, 24 November, 2008