รางวัลชนะเลิศ ประเภทกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

Information
รูปภาพ: 
รางวัลชนะเลิศ ประเภทกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
รางวัลชนะเลิศ ประเภทกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
รางวัลชนะเลิศ ประเภทกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข่าวจากกรุงเทพธุรกิจ
ชื่อผลงาน: 
ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ผู้ได้รางวัล: 
นายนิติรัฐ เอี่ยมระหง
นายกฤตมุข พร้อมมูล
นายณัฐรัฐ ชื่นสุข
นายกัตภณ พร้อมมูล จากภาควิชาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่รับรางวัล: 
Thursday, 25 September, 2008
รายละเอียด: 

โครงการแข่งขันสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยระบบสมองกลฝังตัวและอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2551