โครงการ IRPUS ประจำปี 2549

Information
ชื่อผลงาน: 
โปรแกรมประยุกต์ผังกระแสงานสำหรับการบริหารทรัพยากรองค์กร (Workflow Application for Resource Organizing)
ผู้ได้รางวัล: 
จักรพงษ์ เฉลิมรัตนาพร
อโณทัย ตรีเงิน
อัจจิมา เวทย์วัฒนชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
วันที่รับรางวัล: 
Monday, 1 May, 2006
รายละเอียด: 

            โปรแกรมประยุกต์ผังกระแสงานสำหรับการบริหารทรัพยากรองค์กร พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการออกแบบผัง
กระแสงานสำหรับช่วยงานด้านการจัดการผังกระแสงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือผังโดยรวมขององค์กร โดยมี
จุดมุ่งหมายหลัก คือ การสร้างโปรแกรมประยุกต์เพื่อช่วยให้พนักงานในองค์กรในแต่ละฝ่าย/ระดับขั้น มีความเข้าใจใน
กระบวนการดำเนินงานขององค์กรในทิศทางเดียวกัน สามารถให้พนักงานออกแบบผังกระแสงานขององค์กรได้ด้วย
ตนเอง ติดตามการดำเนินงานของกระบวนงานในส่วนต่างๆ โดยมีการแบ่งผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างของผังกระแสงาน
ที่ได้จัดตั้งขึ้น อีกทั้งยังเป็นส่วนกลางในการเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารสำหรับพนักงานทุกคนในองค์กร โดยสามารถ
บริหารงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ