โครงการ IRPUS ประจำปี 2548

Information
ชื่อผลงาน: 
เครื่องมือช่วยจัดการอิเล็คทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wireless e-Meeting Organizer : WeMO)
ผู้ได้รางวัล: 
ศตวรรษ พรศักดิ์กุล
อำนวย นิรนาทกุล
จารุภา พันธุมเสน จาก ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สุธิดา จันทรสุรินทร์ จาก ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
วันที่รับรางวัล: 
Sunday, 1 May, 2005
รายละเอียด: 

เครื่องมือช่วยจัดการประชุม ผ่านเครือข่ายไร้สาย มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์รูปแบบการสื่อสาร และส่วนเชื่อมต่อให้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์รับ - ส่งสัญญาณไร้สาย บลูืทูธ (Bluetooth) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายที่เป็นมาตรฐานและได้รับความนิยมอย่างสูง มีการติดตั้งในอุปกรณ์พกพาทั่วไปที่มีจำหน่ายในท้องตลาด เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการการประชุม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อนัดหมาย การสรุปแก้ไขรายงานการประชุม การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์และค้นคืนเอกสารที่ต้องการ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความสะดวกในการจัดการการประชุม