โครงการ IRPUS ประจำปี 2548

Information
ชื่อผลงาน: 
การเพิ่มประสิทธิภาพแปลงผักไร้ดินในเชิงอุตสาหกรรม โดยดัชนีชี้วัดและการคาดการณ์การผลิต
ผู้ได้รางวัล: 
วชิรพล กุลโชครังสรรค์
ดวงกมล ประเวศทองโสภณ
ปสุต อัมพรวัฒนกุล
ดร. ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์ จาก ภาควิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีเกษตร สถาบันราชภัฏนครสวรรค์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
วันที่รับรางวัล: 
Sunday, 1 May, 2005
รายละเอียด: 

              โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพแปลงผักไร้ดินในเชิงอุตสาหกรรม โดยดัชนีชี้วัดการผลิตและฤดูกาล เป็นโครงการสืบเนื่องจาก โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแปลงผักไร้ดินในเชิงอุตสาหกรรม โดยดัชนี ชี้วัดและการคาดการณ์การผลิต (2546) และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ แปลงปลูกผักไร้ดินในเชิง อุตสาหกรรมโดยดัชนีชี้วัดและคาดการณ์การผลิตขยายผลเพิ่มเติ่มสำหรับผักพื้นบ้านผักไทย (2547) สำหรับโครงการในปี 2548 นี้ มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิต โดยใช้การคาดการณ์การผลิต เพื่อปรับค่า CF ที่ เหมาะสมกับสภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการผลิต ด้วยทฤษฎีตรรกะคลุมเครือ (Fuzzy Logic) เพื่อให้ได้ซึ่งผลผลิตที่คุ้มค่าแก่การลงทุน เพิ่มปริมาณการผลิต และพัฒนาระบบข้อมูล สำหรับการปลูกผักแบบไร้ดินด้วยวิธี Deep Flow Technology อีกทั้งเพื่อความอำนวยความ สะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการส่วนการขายในการสืบค้น จัดเก็บ ปรับเปลี่ยน/สั่งจอง ข้อมูลผลิตภัณฑ์