การขอสอบข้อโครงงานวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

นายชัยศิริ  สนิทพลกลาง รหัสประจำตัว 5817400669 นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มีความประสงค์จะขอสอบข้อโครงงานวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 

เรื่องการค้นพบผู้เชี่ยวชาญสำหรับงานวิจัยเชิงพหุวิทยาการโดยการใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล

(The discovery of experts for Multidisciplinary Research using data mining)

 

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องSC45-712
ชั้น 7 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

AttachmentSize
(ชัยศิริ).pdf189.68 KB