การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตที่ศึกษาเกินจำนวนปีที่กำหนดในหลักสูตรของป.ตรี ภาคพิเศษ

นิสิตที่ต้องการทำเรื่อง ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนิสิตที่ศึกษาเกินจำนวนปีที่กำหนดในหลักสูตรของป.ตรี ภาคพิเศษ
-ให้ทำคำร้องขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา (คำร้องทั่วไป)
- แนบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนต่ำกว่า 9 หน่วยกิต สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป
- แนบผลการเรียน และใบตรวจสอบหลักสูตร

AttachmentSize
11.pdf407.33 KB