รายชื่อนิสิตผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ

รายชื่อนิสิตผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อส่งสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ห้องภาควิชา ภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย. 2561

AttachmentSize
taiwan2018.jpg244.92 KB