ขอให้นิสิตสหกิจศึกษา (ที่ฝึกงานไปแล้วใน ภาคต้น 2560) จัดทำโปสเตอร์ ขนาด A1

 ขอให้นิสิตสหกิจศึกษา (ที่ฝึกงานไปแล้วใน ภาคต้น 2560) จัดทำโปสเตอร์ ขนาด A1

 สิ่งที่ต้องมีในโปสเตอร์ ดังนี้

         1. ชื่อหัวข้อเรื่อง ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

         2.วัตถุประสงค์/ภารกิจขององค์กร

         3.งานที่ได้รับมอบหมาย

         4.สรุป

         5.ชื่อ-สกุล รหัสประจำตัวนิสิต

        6.ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา และชื่อสถานประกอบการที่นิสิตฝึกงาน

        7.โลโก้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโลโก้ของสถานประกอบการที่นิสิตฝึกงาน

หมายเหตุ
      1. ส่งโปสเตอร์ ภายในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งใบเสร็จรับเงิน และนำโปสเตอร์ไปติดบอร์ดที่ ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี

      2. สั่งทำโปสเตอร์ได้ที่ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      3. ออกใบเสร็จรับเงิน ในนาม "โครงการสหกิจศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน)"
      4. ออกแบบโปสเตอร์ตามความเหมาะสม
      5. หากติดปัญหาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจค่ะ

      6. วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 61 เวลา 13.00 น. ขอนัดประชุมนิสิตสหกิจศึกษา (ภาคต้น 2560) เพื่อปรึกษางานนิทรรศการสหกิจ ณ หน้าสำนักงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 ค่ะ

***  งานนิทรรศการสหกิจศึกษา จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 61 เวลา 8.00 น. ขอให้นิสิตสหกิจศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนค่ะ นิสิตท่านใดที่ติดภาระกิจไม่สมารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ กรุณาแจ้งชื่อด้วยนะคะ ***

AttachmentSize
POSTER 60.JPG88.69 KB