หมู่เรียน วิชา 01999111 ป.ตรี ภาคพิเศษ

แจ้งหมู่เรียน วิชา 01999111 knowledge of the land ให้นิสิตป.ตรี ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 1 ลงทะเบียนเรียน หมู่ 340 หรือ 341