ผลการเทียบคะแนนรายวิชาภาษาอังกฤษนิสิตป.ตรี ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 1 (รหัสประจำตัว 60)

ผลการเทียบคะแนนรายวิชาภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัสประจำตัว 60) โครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ให้นิสิตลงทะเบียนเรียนตามรหัสวิชาภาษาอังกฤษที่โครงการฯจัด
- สำหรับนิสิตที่คะแนน Onet 0-15 ต้องเรียนปรับพื้นวิชาภาษาอังกฤษ ให้รอประกาศจากคณะมนุษยศาสตร์
- นิสิตที่คะแนน Onet 56-75 นิสิตเรียนวิชา 01355113 ให้นิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไป

AttachmentSize
ENG 1-60.pdf82.73 KB