การแต่งกายโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปี 2560 (แก้ไข)

ประกาศแก้ไขข้อมูลในคู่มือนิสิตใหม่ KU77
การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน) (หน้า 32)
การแต่งกาย แก้ไขเป็น “แต่งกายชุดนิสิต (ชุดเวลาเรียนปกติ)”
กิจกรรมเสริมหลักสูตร (หน้า 44)
นิสิตต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด คือ “ไม่น้อยกว่า 8 กิจกรรม และครบทุกประเภทกิจกรรม”
หอพักนิสิต (หน้า 50)
รูปแบบหอพักเดิม มีหอพักชาย จำนวน 5 หลัง รองรับนิสิตได้จำนวน 668 คน และหอพักหญิงจำนวน 10 หลัง รองรับนิสิตได้จำนวน 1,327 คน