การกรอกแบบประเมินคุณภาพบัณฑิต

ภาควิชาขอความร่วมมือบัณฑิตที่มีรายชือต่อไปนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานของบัณฑิตแต่ละคน กรอกแบบประเมินคุณภาพบัณฑิต เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร และสแกนส่งกลับพี่ก้อย ที่อีเมล์ fscivpv [at] ku [dot] ac [dot] th ภายในวันที่ 8 พ.ค. 2560

- 5210450422 นายจิรภัทร พรหมทับทิม

- 5210450660 นายภัทรวรรธน์ เลิศเสรีพัฒนกุล

-5210450708 น.ส.ภณิตา เอื้อวงศ์ญาติ

-5210450830 นายวีระ ยังนาม

-5310403914 นายปฏิพล วิรตาเดชสิทธิ์

-5310403922 นายปยุต กิจมณีโชติ

-5310450076 น.ส.ณัฐพร เณรแขก

-5410400101 นายภาณุเดช ภมรศิริตระกูล

-5410400461 นายวรชาติ ชินวันทนานนท์

-5410404190 น.ส.กมลวรรณ นักรบ

-5410404254 น.ส.จิตวลี เตียรณปราโมทย์

-5410404343 น.ส.ธัญมน นิศามณีวงศ์

-5410404360 นายธีรวัตร ธำรงดุลภาค

-5410404378 นายนนทชัย ตปนียะ

-5410404424 น.ส.ประฐะมา สีหตระกูล

-5410404475 นายพีรยศ พิงพิทยากุล

-5410404483 น.ส.ภัทรพรรณ ขุขันธิน

-5410404556 น.ส.สุธาทิพย์ บุตรสุวรรณ

-5410404572 นายสุรศักดิ์ เอี่ยมพินิจ

-5410450027 น.ส.กฤตพร กิตติสุรินทร์

-5410450043 นายจารุวัฒน์ ศักดิ์กำจร

-5410450060 นายณภัทร วิชัยสุทธิกุล

-5410450108 นายธนากร มลภิรมย์

-5410450116 นายธิติ กิติสิน

-5410450175 นายนันทชัย ลิมปคุปตถาวร

-5410450183 น.ส.นิภา ตระกูลวงศ์

-5410450329 นายภูมิภวิษยื พงษ์รัตนนิธิศ

-5410450388 นายศิริศักดิ์ ภูมิถาวร

-5410450442 นายกันตพงษ์ พรพิมาน

-5410450507 นายฐานันต์ งามสันติสุข

-5410450540 นายธนกร เอื้อนิรันดร์

-5410450574 นายธฤต กิจอำนวยพงษ์

-5410450591 น.ส.ธิติมา อิ่มพลี

-5410450639 น.ส.น้ำฝน กองศรี

-5410450647 นายปุณยวีร์ หิรัญบูรณะ

-5410450663 นายพรนันท์ นิลวงษ์

-5410450680 นายพรพิพัฒน์ โตธนาคม

-5410450744 น.ส.ลักษิกา ชูสุวรรณ

-5410450752 นายวนัช อินทิราวรนนท์

-5410450779 นายวรากร งามกมลรัตน์

-5410450809 นายวีรชิต ชอุ่มวรรณ

-5410450841 นายสิราวิชญ์ เกียรติรดาฐนิต

-5410450876 น.ส.สุดธิดา จันทารักษ์

-5410450906 นายอธิป เนตรอนงค์

AttachmentSize
handbook_661_2560.pdf113.52 KB
handbook_662_2560.pdf466.54 KB