เกียรติบัตรรางวัลคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

นิสิตที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มารับเกียรติบัตรรางวัลคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560
ที่พี่ก้อย สำนักงานภาควิชา
- นายอนุวัฒน์ อังกุลดี
- นายวิวรรธน์ ชินานุพันธ์
- น.ส.โชติกา เหลืองอรชร
- นายณัฏฐพัชร์ อนุวัฒนานนท์
- นายธนณาพงศ์ ศุภลักษณ์
- น.ส.บุณยาพร นาคจำรัสศรี
- นายเกษมศักดิ์ เฉยทอง
- น.ส.พรชนก สุขสรรควณิช
- นายดิศรณ์ ตันติเกตุ
- น.ส.อรนุช เจริญนาน
- น.ส.อโรชา มหัตวงศ์