ทุนการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559

ทุนการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (ป.ตรี ภาคพิเศษ)
นิสิตที่ได้รับทุนให้ไปขอใบรับรองนิสิต และใบผลการเรียนที่สำนักทะเบียน มาส่งที่สำนักงานภาควิชา ภายในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560
-นายธนพล นพัธธนการ 5910450310
-นายรัชชานนท์ อินทร์ทิพย์ 5910450697
-นายกฤษมาส ด่านขจร 5910450042
-นายฉัตริน เผดิมวงศ์ 5910450140
-นายณัฐภัทร โชติญาณนนท์ 5910450255
-นายจารุกิตติ์ รุ่งเรือง 5910450999
-น.ส.จิตี ชีวพันธ์ 5910451006
-นายฉันทัช สายอุทยาน 5910451014
-นายธนิก ทองสตา 5910451049
-นายนักกระวี คืนคลีบ 5910451073
-น.ส.นิพพิชา ชื่นศรีทอง 5910451090
-นายพสิษฐ์ ดวงทิม 5910451111
-นายภาส รังสีบริรักษ์ 5910451162
-นายกฤษฎิ์ภวินท์ ชัยวงศื 5910450034
-นายจิรายุส ตันติกรัณย์ 5910450131
-นายณัฐพล ชินะรังษี 5910450247
-นายธนดล คงสกุล 5910450298
-นายบรรณวิทย์ คูหะเปรมะ 5910450468
-น.ส.ปริญญา บุญจันทร์ 5910450492
-น.ส.ยศวดี ปัญญานิมิตร 5910451189
-นายวรพล นรากรมังคลา 5910451197
-น.ส.สุชัญญา สมมูล 5910451243
-นายธนรักษ์ วงษ์กิติคุณ 5910450336
-นายกฤษดา คงแก้ว 5910450981
-น.ส.ณวรา เลอศิริพงศ์ 5610450969
-นายสิทธิเดช ผ่องสามสวน 5610451337