ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน (ประชุมพร้อมกันในวันจันทร์ที่ 6 มี.ค.60)

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน Click...

**ประชุมพร้อมกันในวันจันทร์ที่ 6 มี.ค.60 เวลา 16.00 น. ณ ชั้น 7 ห้อง 703

**และนำส่งเอกสารสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรประชาชน

**หากไม่มาแสดงตนในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์