รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ เข้าร่วมโครงการดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน (สิ้นสุดวันที่ 24 ก.พ.60)

 รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาคปกติ/ภาคพิเศษ 

เข้าร่วมโครงการดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 20 - 23 เมษายน 2560

>>ประเภทการสมัคร (ภาคปกติ) Click..ใบสมัครสำหรับ  ภาคปกติ

1. นิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับภาควิชาฯ

2. นิสิตที่รับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร (รวมหัวหน้าชั้นปี หรือผู้ที่เคยเป็นหัวหน้าชั้นปี)

3. นิสิตที่มีผลการเรียนดี (เฉพาะรายวิชาของภาควิชาฯ)

>>ประเภทการสมัคร (ภาคพิเศษ) Click..ใบสมัครสำหรับ  ภาคพิเศษ

1. นิสิตที่มีผลการเรียนดี (เฉพาะรายวิชาในภาคฯ)

2. นิสิตที่รับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร

3. นิสิตที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีคุณธรรม จริยธรรม และแต่งกายเรียบร้อย

**ยื่นใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานภาควิชาฯ

**หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560