ทุนการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558

ทุนการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 (ป.ตรี ภาคพิเศษ)
นิสิตที่ได้รับทุนให้ไปขอใบรับรองนิสิต และใบผลการเรียนที่สำนักทะเบียน มาส่งที่สำนักงานภาควิชา ภายในวันจันทร์ที่ 12 ก.ย. 2559 และโครงการจะจัดงานแจกทุนเรียนดี วันอังคารที่ 20 ก.ย. 2559 เวลา 14.00 น. ห้อง SC45-709
1.นายดุสิต ศิริ 5810450261
2.นายวงษ์ภิวัฒน์ เสงี่ยม 5810450415
3.น.ส.อัษชิษฐา หาญณรงค์ 5810450491
4.นายสุภวิชญ์ สังขะวร 5810451110
5.น.ส.ชัชกร รัชนานุสรณ์ 5810450237
6.นายพิชญกุล เจนภูมิใจ 5810450903
7.นายธนกฤต สุดดีพงษ์ 5710450227
8.นายดิศรณ์ ตันติเกตุ 5610451027