โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้

นิสิตทีสนใจเข้าร่วมโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ (ได้ชั่วโมงกิจกรรมด้านมหาวิทยาลัย)
ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 8.30-16.30 น.
ให้มาลงชื่อที่พี่ก้อย สำนักงานภาควิชา
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559
(มีอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม)