เปลี่ยนแปลงตารางเรียน วิชา 01386121 หมู่ 200

เปลี่ยนแปลงตารางเรียน วิชา 01386121 Music Appreciation
หมู่ 200 เปลี่ยนเป็น วันจันทร์ เวลา 12.30-15.30 น. ห้อง SC45-709 (เริ่มเปลี่ยนวันจันทร์ที่ 15 ส.ค. 2559)