นิสิตชั้นปีที่ 1 (ภาคพิเศษ) เข้าเรียนวิชา 01418131

นิสิตชั้นปีที่ 1 (ภาคพิเศษ) ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้เข้าเรียนปฏิบัติการ
วิชา 01418131 Digital Computer Logic
วันพุธ เวลา 14.30-16.30 น. ห้อง SCL 304

AttachmentSize
418131 .pdf48.07 KB