รายชื่อนิสิตป.ตรี ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 1 เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาคต้น ปีการศึกษา 2559

รายชื่อนิสิตโครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 1
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ให้นิสิตตรวจสอบจากคะแนน Onet วิชาภาษาอังกฤษ
ให้ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษตามที่โครงการกำหนดให้
(สำหรับนิสิตทีมีคะแนน Onet วิชาภาษาอังกฤษระหว่าง 0-15 ให้เรียนปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียน
Foundation English I

AttachmentSize
O-NET Admission.pdf49.85 KB
O-NET รับตรง.pdf65.88 KB