แนวปฏิบัติการขอลดหย่อนค่าธรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตที่ศึกษาเกินปีที่กำหนดในหลักสูตร (ป.ตรี ภาคพิเศษ)

แนวปฏิบัติการขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตที่ศึกษาเกินปีที่กำหนดในหลักสูตร (ป.ตรี ภาคพิเศษ)
นิสิตสามารถดำเนินการได้ 2 กรณี ดังนี้
1.นิสิตชำระเงินผ่านธนาคารเต็มจำนวน ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
- นิสิตชำระเงินผ่านธนาคาร และลงทะเบียนเรียนตามกำหนดเวลา (ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 6 หน่วยกิต)
- นิสิตเขียนคำร้องขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านความเห็นชอบจากโครงการฯ
- ยื่นคำร้องที่สำนักทะเบียนและประมวลผล ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน (หลังจากเปิดภาคเรียน)
- สำนักทะเบียนและประมวลผลจะเข้าบันทึุกในประวัตินิสิตว่าใช้สิทธิ์ในการขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ
- นิสิตต้องเขียนคำร้องขอคืนเงินค่่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนต่างจากการลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ ภายใน 60 วัน (หลังจากเปิดภาคเรียน)

2.นิสิตทำเรื่องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
- นิสิตยื่นคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านความเห็นชอบจากคณบดีต้นสังกัดนิสิต ที่สำนักทะเบียนและประมวลผลและลงทะเบียนเรียนตามกำหนดเวลา (ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 6 หน่วยกิต)
- นิสิตเขียนคำร้องขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านความเห็นชอบจากโครงการฯ
- ยื่นคำร้องที่สำนักทะเบียนและประมวลผล ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน (หลังจากเปิดภาคเรียน)
- สำนักทะเบียนและประมวลผลจะเข้าบันทึกในประวัตินิสิตว่าใช้สิทธิ์ในการขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ
- นิสิตเข้าระบบสารสนเทศนิสิตพิมพ์ใบแจ้งหนี้ KU9 นำไปชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกวันที่ 1-10 ของเดือน