โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 14 (NSC)

Information
รูปภาพ: 
ชื่อผลงาน: 
การประกวดโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ สำหรับนิสิต นักศึกษา
ผู้ได้รางวัล: 
นายอนุกูล ตั้งเตรียมจิตมั่น
นางสาวพริมา เสียงเพราะดี
วันที่รับรางวัล: 
Thursday, 22 March, 2012
รายละเอียด: 

ขอแสดงความยินดีกับนายอนุกูล ตั้งเตรียมจิตมั่นและนางสาวพริมา เสียงเพราะดี นิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภายใต้อ. ที่ปรึกษาดร. สันติพัฒน์ อรุณธารี (PTTICT) และ อ. สุขุมาล กิติสิน ที่ได้รางวัลที่ 2 ในการประกวดโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ สำหรับนิสิต นักศึกษา  ภายใต้โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 14 (NSC) ณ. หอประชุมมหิศร SCB Park เมื่อวันที่ 22 มีนาคม2555