Samart Innovation Awards 2011

Information
รูปภาพ: 
ชื่อผลงาน: 
Application for Mobile Devices
ผู้ได้รางวัล: 
นายกิติพันธ์ พิกุลเวชช
นางสาวรัชนี วงศ์นพดลเดชา
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
วันที่รับรางวัล: 
Monday, 5 March, 2012
รายละเอียด: 

นิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์นายกิติพันธ์ พิกุลเวชช และ นางสาวรัชนี วงศ์นพดลเดชา ภายใต้อ.ที่ปรึกษาดร.เสฎฐวิทย์ เกิดผล ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการประกวด Samart Innovation Awards 2011 ในหัวข้อApplication for Mobile Devices และได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555