ข่าวสารนิสิตปริญญาโท

04/09/2018 ตารางสอบนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
17/07/2018 ตารางเรียนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2561
05/07/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561(รอบที่ 2 ขยายเวลารับสมัคร)
21/06/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561(รอบที่ 2)
14/06/2018 สอบการศึกษาค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย
12/06/2018 สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย หลักสูตรแผน ก
11/06/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ)ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561(รอบที่ 2)
11/06/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561(รอบที่ 2)
25/05/2018 กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย หลักสูตรแผน ก
23/04/2018 ตารางเรียนปรับพื้นฐานนิสิตบัณฑิตศึกษา
03/04/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
26/03/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
26/03/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
05/03/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท(ภาคพิเศษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
07/02/2018 กำหนดการสอบข้อเสนอโครงการฯ /สอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายและสอบประมวลความรู้ ภาคปลาย 2560 และภาคฤดูร้อน 61 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
14/12/2017 ตารางเรียนนิสิตบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
07/12/2017 กำหนดการสอบข้อเสนอ โครงการวิทยานิพนธ์ ประจำเดือนธันวาคม 2560
30/11/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ิเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
17/11/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบสัมภาณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
17/11/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบสัมภาณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
13/11/2017 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท - เอก ประจำปีีการศึกษา 2561
13/11/2017 โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
31/10/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
31/10/2017 สถานที่สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
28/08/2017 กำหนดการสอบข้อเสนอ นิสิตปริญญาโท แผน ข ประจำเดือนตุลาคม 2560