ข่าวสารนิสิตปริญญาโท

25/05/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560(รอบที่ 2)
25/05/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560(รอบที่ 2)
25/05/2017 ประกาศสถานที่สอบคัดเลือกศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560(รอบที่ 2)
19/05/2017 กำหนดการสอบข้อเสนอ นิสิตปริญญาโท แผน ก
03/05/2017 ตารางเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
29/03/2017 ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
29/03/2017 โควต้าพิเศษสำหรับนิสิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27/03/2017 กำหนดการสอบประมวลความรู้ (แบบสัมภาษณ์ ) แผน ข
24/03/2017 โครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์ 5 นาที ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
24/03/2017 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องกำหนดการนิสิตบัณฑิตศึกษา
24/03/2017 ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ ประจำภาคต้น 2560
22/03/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
15/03/2017 Computer Science Master Program KASETSART UNIVERSITY เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560
06/03/2017 สอบการศึกษาค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย หลักสูตรแผน ข ประจำเดือนมีนาคม 2560
23/02/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ)ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
23/02/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
08/02/2017 สอบข้อเสนอนิสิตปริญญาโทสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ประจำเดือนกุมภาพันธ์
10/01/2017 โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560
06/01/2017 ตารางเรียนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
15/12/2016 กำหนดการสอบข้อเสนอการศึกษาค้นคว้าอิสระ
15/12/2016 กำหนดการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย
01/12/2016 กำหนดการสอบประมวลความรู้ แผน ข นิสิตปริญญาโท
28/11/2016 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
18/11/2016 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
11/11/2016 ตารางการนำเสนอวิชา 01418597 สัมมนา ครั้งที่ 2 นิสิตปริญญาโท(ล่าสุด)