ข่าวสารนิสิตปริญญาโท

09/12/2018 สอบข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ ประจำเดือนธันวาคม 2561
09/12/2018 สอบการศึกษาค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย หลักสูตรแผน ข ประจำเดือนธันวาคม 2561
30/11/2018 ตารางเรียนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
30/11/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
23/11/2018 ทุนการศึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
19/11/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
19/11/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
16/11/2018 กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
16/11/2018 กำหนดการสอบข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ ประจำเดือนธันวาคม 2561
08/11/2018 ทุนการศึกษา 2019 University Recommended Monbukagakusho Scholarship and Top Global University Project (SGU) มหาวิทยาลัย Ritsumeikan ประเทศญี่ปุ่น
05/11/2018 ตารางสอบไล่ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
05/11/2018 กำหนดการสอบข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ ประจำเดือนธันวาคม 2561
01/11/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
01/11/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
04/09/2018 ตารางสอบนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
17/07/2018 ตารางเรียนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2561
05/07/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561(รอบที่ 2 ขยายเวลารับสมัคร)
21/06/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561(รอบที่ 2)
14/06/2018 สอบการศึกษาค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย
12/06/2018 สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย หลักสูตรแผน ก
11/06/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ)ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561(รอบที่ 2)
11/06/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561(รอบที่ 2)
25/05/2018 กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย หลักสูตรแผน ก
23/04/2018 ตารางเรียนปรับพื้นฐานนิสิตบัณฑิตศึกษา
03/04/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561