ข่าวสารนิสิตปริญญาโท

03/04/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
26/03/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
26/03/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
05/03/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท(ภาคพิเศษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
07/02/2018 กำหนดการสอบข้อเสนอโครงการฯ /สอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายและสอบประมวลความรู้ ภาคปลาย 2560 และภาคฤดูร้อน 61 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
14/12/2017 ตารางเรียนนิสิตบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
07/12/2017 กำหนดการสอบข้อเสนอ โครงการวิทยานิพนธ์ ประจำเดือนธันวาคม 2560
30/11/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ิเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
17/11/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบสัมภาณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
17/11/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบสัมภาณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
13/11/2017 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท - เอก ประจำปีีการศึกษา 2561
13/11/2017 โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
31/10/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
31/10/2017 สถานที่สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
28/08/2017 กำหนดการสอบข้อเสนอ นิสิตปริญญาโท แผน ข ประจำเดือนตุลาคม 2560
23/08/2017 กำหนดการสอบ กลางภาค ภาคต้น 2560 นิิสิตบัณฑิตศึกษา
11/08/2017 รับสมัครนิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
09/08/2017 ทุนบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 ด่วน!!
25/07/2017 ทุนผู้ช่วยสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อช่วยสอน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (TA)
17/07/2017 การให้รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2559
17/07/2017 กำหนดการสอบ ปากเปล่าขั้นสุดท้าย ,ประมวลความรู้ แผน ข , จบการศึกษา นิสิตบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
17/07/2017 ตารางเรียนนิสิตบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
16/07/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2 ขยายเวลารับสมัคร)
08/07/2017 สอบข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
06/07/2017 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี