ข่าวสารนิสิตปริญญาโท

23/02/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ)ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
23/02/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
08/02/2017 สอบข้อเสนอนิสิตปริญญาโทสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ประจำเดือนกุมภาพันธ์
10/01/2017 โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560
06/01/2017 ตารางเรียนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
15/12/2016 กำหนดการสอบข้อเสนอการศึกษาค้นคว้าอิสระ
15/12/2016 กำหนดการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย
01/12/2016 กำหนดการสอบประมวลความรู้ แผน ข นิสิตปริญญาโท
28/11/2016 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
18/11/2016 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
11/11/2016 ตารางการนำเสนอวิชา 01418597 สัมมนา ครั้งที่ 2 นิสิตปริญญาโท(ล่าสุด)
11/11/2016 ตารางสอบไล่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
07/11/2016 สอบการศึกษาค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย สำหรับนิสิตปริญญาโท
07/11/2016 สอบข้อเสนอการศึกษาค้นคว้าอิสระ นิสิตปริญญาโท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
03/11/2016 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
03/11/2016 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
19/10/2016 สอบข้อเสนอการศึกษาค้นคว้าอิสระ นิสิตปริญญาโท ประจำเดือนตุลาคม 2559
12/10/2016 รับสมัครนิสิตฝึกงาน
10/10/2016 กำหนดการรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
10/09/2016 ตารางการนำเสนอวิชา 01418597 สัมมนา ครั้งที่ 1- 2 นิสิตปริญญาโท(ปรับปรุง)
09/09/2016 สอบข้อเสนอการศึกษาค้นคว้าอิสระ นิสิตปริญญาโท ประจำเดือนกันยายน 2559
20/08/2016 กำหนดการสอบข้อเสนอนิสิตปริญญาโท แผน ก
24/07/2016 ตารางเรียนนิสิตบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (ล่าสุด 23 กค.59)
24/07/2016 ตารางเรียนปรับพื้นฐานนิสิตบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559(ล่าสุด)
19/07/2016 กำหนดการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศโครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ