ข่าวสารนิสิตปริญญาโท

17/07/2017 การให้รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2559
17/07/2017 กำหนดการสอบ ปากเปล่าขั้นสุดท้าย ,ประมวลความรู้ แผน ข , จบการศึกษา นิสิตบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
17/07/2017 ตารางเรียนนิสิตบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
16/07/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2 ขยายเวลารับสมัคร)
08/07/2017 สอบข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
06/07/2017 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
06/07/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2 ขยายเวลารับสมัคร)
28/06/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2 ขยายเวลารับสมัคร)
26/06/2017 บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด รับนิสิตฝึกงาน
26/06/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)
13/06/2017 สอบการศึกษาค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย หลักสูตรแผน ข
13/06/2017 สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย หลักสูตรแผน ก
13/06/2017 สอบข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2560
12/06/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560(รอบที่ 2)
12/06/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560(รอบที่ 2)
12/06/2017 ตารางเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (ปรับปรุงล่าสุด)
25/05/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560(รอบที่ 2)
25/05/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560(รอบที่ 2)
25/05/2017 ประกาศสถานที่สอบคัดเลือกศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560(รอบที่ 2)
19/05/2017 กำหนดการสอบข้อเสนอ นิสิตปริญญาโท แผน ก
03/05/2017 ตารางเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
29/03/2017 ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
29/03/2017 โควต้าพิเศษสำหรับนิสิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27/03/2017 กำหนดการสอบประมวลความรู้ (แบบสัมภาษณ์ ) แผน ข
24/03/2017 โครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์ 5 นาที ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา