ข่าวสารนิสิตปริญญาเอก

28/11/2018 การขอสอบข้อโครงงานวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
01/06/2018 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก
09/10/2017 สอบข้อเสนอนิสิตปริญญาเอก
19/08/2017 กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ แบบข้อเขียน นิสิตปริญญาเอก
12/07/2017 สอบข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ นิสิตปริญญาเอก
27/06/2017 สอบข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
18/06/2017 สอบวัดคุณสมบัติ(แบบสัมภาณ์) นิสิตปริญญาเอก
02/12/2016 สอบข้อเสนอวิทยานิพนธ์ นิสิตปริญญาเอก
03/11/2016 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
19/10/2016 สอบข้อเสนอวิทยานิพนธ์ นิสิตปริญญาเอก
04/04/2016 บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) รับนิสิตฝึกงาน
04/04/2016 ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนโครงการ MOBILE
29/03/2016 รับสมัครนิสิตปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)
23/03/2016 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษษ 2559
12/09/2015 สอบข้อเสนอวิทยานิพนธ์ นิสิตปริญญาเอก
29/06/2015 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปรัญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษษ 2558 (รอบที่ 2)
16/03/2015 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558
20/11/2014 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก
07/10/2014 กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ (แบบสัมภาษณ์) สำหรับนิสิตปริญญาเอก
16/09/2014 สอบข้อเสนอ นิสิตปริญญาเอก
19/03/2014 ผลสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2/2556 ประจำปี 2556 สำหรับนิสิตปริญญาเอก
14/01/2014 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557
13/01/2014 ผลสอบประมวลความรู้ ป.เอก ครั้งที่ 2 /2556
11/01/2014 ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ Compreshensive ของนิสิตปริญญาเอก
24/09/2013 กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ (แบบข้อเขียน) สำหรับนิสิตปริญญาเอก