ข่าวประกาศจากทางภาควิชา

22/02/2017 กองกิจการนิสิต ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ใน มก.
20/02/2017 บริษัท ฟีคแบค 180 จำกัด รับนิสิตฝึกงาน
20/02/2017 บริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด เปิดรับสมัครงาน
15/02/2017 ทุนศึกษาต่อขั้นสูงด้านดาวเทียมสื่อสาร และระบบดาวเทียมนำร่อง จำนวน 2 หลักสูตร ณ ประเทศอินเดีย
15/02/2017 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครนิสิตฝึกงาน
15/02/2017 รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ เข้าร่วมโครงการดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน (สิ้นสุดวันที่ 24 ก.พ.60)
10/02/2017 บริษัท Agoda รับสมัครงานสำหรับนักศึกษา IT และรับสมัครฝึกงาน
10/02/2017 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างคอมพิวเตอร์
25/01/2017 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน"
19/01/2017 มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา
17/01/2017 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดโครงการ Young financial star competition 2017 (YFS 2017)
17/01/2017 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ภาคการศึกษาที่ 2/2559
17/01/2017 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักหอสมุด
12/01/2017 ประชาสัมพันธ์นโยบายคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
12/01/2017 ทุนผู้ช่วยสอน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย)
10/01/2017 ขอประชาสัมพันธ์โครงการ KU Buddy
29/12/2016 สำนักงาน ก.พ. กำลังดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล
22/12/2016 ประชาสัมพันธ์นิสิตเข้าระบบยืนยันการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
22/12/2016 แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
20/12/2016 ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ประตูเข้า-ออก อาคาร 45 ปี
16/12/2016 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้า ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 มก.
16/12/2016 ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน Thailand's Network Security contest 2017
07/12/2016 การเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทโครงการ TAIST-Tokyo Tech (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปี 2560 รอบที่ 1
28/11/2016 บริษัท FRONTIS "รับสมัครงานและรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน"
25/11/2016 มาตรการการแจ้งเหตุฉุกเฉิน กรณีพบนิสิตเกิดอุบัติเหตุ