ข่าวสารนิสิตปริญญาตรี

09/08/2018 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
16/07/2018 ตารางเรียนนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (ภาคปกติ)
01/06/2018 การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตที่ศึกษาเกินจำนวนปีที่กำหนดในหลักสูตรของป.ตรี ภาคพิเศษ
15/05/2018 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
15/05/2018 ผลการคัดเลือกนักวิชาการคอมพิวเตอร์
13/12/2017 ตารางนิสิตแต่ละชั้นปี (ภาคปกติ) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
11/08/2017 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตชั้นปี่ที 1 ภาคปกติ
20/07/2017 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
20/07/2017 รับสมัคร TA ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
19/07/2017 ตารางเรียนนิสิตแต่ละชั้นปี ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ภาคปกติ)
28/06/2017 การแต่งกายโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปี 2560 (แก้ไข)
24/04/2017 การกรอกแบบประเมินคุณภาพบัณฑิต
12/04/2017 เกียรติบัตรรางวัลคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560
05/04/2017 คะแนนสอบ กลางภาคปลาย 2559 วิชา 01418216
22/12/2016 ตารางเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (ปริญญาตรี ภาคปกติ)
29/11/2016 การจัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559
26/08/2016 โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้
24/08/2016 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
10/08/2016 เปลี่ยนแปลงห้องปฏิบัติการวิชาพื้นฐาน ภาคต้น ปีการศึกษา 2559
04/08/2016 รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 1 เรียนพัฒนาทักษะ
29/07/2016 เปลี่ยนแปลงวันปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
14/07/2016 ตารางนิสิตแต่ละชั้นปี ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (ภาคปกติ)
31/05/2016 เปลี่ยนหน้าปกปัญหาพิเศษ
28/04/2016 รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 3 ภาคปกติ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศ หมดเขต 10 พ.ค.59
28/12/2015 ตารางเรียนนิสิต ภาคปกติ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558