ข่าวสารนิสิตปริญญาตรี

24/04/2017 การกรอกแบบประเมินคุณภาพบัณฑิต
12/04/2017 เกียรติบัตรรางวัลคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560
05/04/2017 คะแนนสอบ กลางภาคปลาย 2559 วิชา 01418216
22/12/2016 ตารางเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (ปริญญาตรี ภาคปกติ)
29/11/2016 การจัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559
26/08/2016 โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้
24/08/2016 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
10/08/2016 เปลี่ยนแปลงห้องปฏิบัติการวิชาพื้นฐาน ภาคต้น ปีการศึกษา 2559
04/08/2016 รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 1 เรียนพัฒนาทักษะ
29/07/2016 เปลี่ยนแปลงวันปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
14/07/2016 ตารางนิสิตแต่ละชั้นปี ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (ภาคปกติ)
31/05/2016 เปลี่ยนหน้าปกปัญหาพิเศษ
28/04/2016 รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 3 ภาคปกติ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศ หมดเขต 10 พ.ค.59
28/12/2015 ตารางเรียนนิสิต ภาคปกติ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
01/12/2015 ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบการเพิ่ม-ถอนรายวิชา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
16/02/2015 รายชื่อนิสิตสหกิจฯ ปีการศึกษา 2557 ตามอาจารย์ทีปรึกษา
26/01/2015 การส่งแบบประเมินคุณภาพบัณฑิต
22/12/2014 ตารางเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 (ภาคปกติ)
10/09/2014 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
28/08/2014 รายชื่อนิสิตที่ได้รับเหรียญเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2556-2557
02/02/2014 รับสมัครงาน 4 บริษัท วันที่ 6 กพ.57
08/10/2013 โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนกับเอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล
24/09/2013 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “IT One Innovation Awards”
11/09/2013 ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง Multicasting and Streaming Media Technology
15/08/2013 ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม Aware Open House