SCL308

สถานที่ตั้ง: 
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (SCL)
อุปกรณ์: 
  • ไวท์บอร์ด 1 อัน
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ Pentium IV 3.0 10 เครื่อง ติดตั้งระบบปฎิบัติการ Windows XP
เวลาเปิด-ปิด: 
07:00-22:00
ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้อง: 
นิสิตระดับปริญญาโท
หมายเหตุ: 
เวลาเปิด-ปิดห้อง แล้วแต่นิสิตจะใช้งาน นิสิตถือกุญแจเอง