SCL305

สถานที่ตั้ง: 
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (SCL)
ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้อง: 
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาปัญหาพิเศษ