SCL304

สถานที่ตั้ง: 
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (SCL)
อุปกรณ์: 
  • ไวท์บอร์ด 2 อัน
  • LCD 1 เครื่อง
  • ไมโครโฟน 1 ชุด
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ Pentium III 933 MHz 18 เครื่อง ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows XP
เวลาเปิด-ปิด: 
08:00-16:00
ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้อง: 
นิสิตและอาจารย์ผู้สอน
หมายเหตุ: 
เวลาเปิด-ปิดห้อง ตามตารางการเรียนการสอน