ห้องปฏิบัติการ

SCL301

อุปกรณ์: 
 • ไวท์บอร์ด 2 อัน
 • เครื่องฉายวัตถุทึบแสง 1 เครื่อง
 • LCD 1 เครื่อง
 • Microphone 1 ชุด
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ Celeron 800 45 เครื่อง ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows XP
เวลาเปิด-ปิด: 
08:00-16:00
ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้อง: 
นิสิตและอาจารย์ผู้สอน

SCL303

อุปกรณ์: 
 • ไวท์บอร์ด 2 อัน
 • LCD 1 เครื่อง
 • เครื่องฉายวัตถุทึบแสง 1 เครื่อง
 • ไมโครโฟน 1 ชุด
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ Pentium III 933 45 เครื่อง ติดตั้งระบบปฎิบัติการ Windows XP / Mandriva 2005
เวลาเปิด-ปิด: 
08:30-20:00
ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้อง: 
นิสิตและอาจารย์ผู้สอน

SCL304

อุปกรณ์: 
 • ไวท์บอร์ด 2 อัน
 • LCD 1 เครื่อง
 • ไมโครโฟน 1 ชุด
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ Pentium III 933 MHz 18 เครื่อง ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows XP
เวลาเปิด-ปิด: 
08:00-16:00
ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้อง: 
นิสิตและอาจารย์ผู้สอน

SCL305

ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้อง: 
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาปัญหาพิเศษ

SCL308

อุปกรณ์: 
 • ไวท์บอร์ด 1 อัน
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ Pentium IV 3.0 10 เครื่อง ติดตั้งระบบปฎิบัติการ Windows XP
เวลาเปิด-ปิด: 
07:00-22:00
ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้อง: 
นิสิตระดับปริญญาโท

SCL310

เวลาเปิด-ปิด: 
08:00-20:00

SC45-702

อุปกรณ์: 
 • ไวท์บอร์ด 2 อัน
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
 • LCD 1 เครื่อง
 • เครื่องฉายวัตถุทึบแสง 1 เครื่อง
 • ไมโครโฟน 1 ชุด
เวลาเปิด-ปิด: 
08:00-18:00
ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้อง: 
นิสิตและอาจารย์ผู้สอน