449490

สหกิจศึกษา
(Cooperative Education)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
6

การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานที่ได้รับมอบหมายตลอดจนการจัดทำ

รายงานและการนำเสนอ

On the job training as a temporary employee according to the assigned project

including report and presentation.