449390

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
(Cooperative Education Preparation)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
1

หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐาน

และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ การ

พัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนำเสนอ การเขียน

รายงาน

Principles, concepts and processes of cooperative education, related rules and

regulations, basic knowledge and techniques in job application, basic knowledge and

techniques in working, communication and human relations, personality development, quality

management system in workplace, presentations techniques, report writing.