418652

วิทยาการรหัสลับและความมั่นคงในเครือข่าย
Cryptography and Network Security
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน: 
418552

สถาปัตยกรรมความมั่นคง การเข้ารหัสแบบกุญแจสมมาตรและแบบกุญแจสาธารณะ การจัดการกุญแจ เกณฑ์วิธีความมั่นคงของเครือข่ายการสื่อสาร งานวิจัยปัจจุบันทางวิทยาการรหัสลับและความมั่นคงของการสื่อสาร
 
Security architecture, symmetric key and public key cryptography, key management, network security protocols, current research in cryptography and network security.

หมายเหตุ: 
วิชาเปิดใหม่