418596

เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
Selected Topics in Computer Science
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3

เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปแต่ละภาคการศึกษา
 
Selected topics in computer science at the master’s degree level. Topics are subject to change each semester.