418591

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
Research Methods in Computer Science
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
2 (2-0)

ระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบงานวิจัย พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพิจารณางานวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ รูปแบบของโครงงานวิจัย การประเมินผลงานวิจัย และการเขียนรายงาน
 
Research methodology, research design, essential foundations for considering computer science research, forms of research proposal, evaluation of research and report writing.