418584

การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
Computer AnimationComputer Animation
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน: 
418583

การวางโครงเรื่อง การประกอบฉาก การสร้างแสงและเสียงประกอบ การวางกรอบหลัก การจับยึดการเคลื่อนไหว และเทคนิคการจำลอง ขั้นตอนวิธีสำหรับควบคุมการเคลื่อนไหวของระยาง ตัวแบบของกระดูกกล้ามเนื้อและผิวหนัง การสร้างภาพเคลื่อนไหวของใบหน้า การแทนและการสร้างภาพเคลื่อนไหวของรายละเอียดบนพื้นผิว
 
Storyboarding, scene composition, lighting and sound track generation, key framing, motion capture, simulation techniques, algorithms to control the motion of articulated limbs, skeleton-muscle-skin models, facial animation, representation and animation of surface detail.