418581

การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ขั้นสูง
Advanced Computer Graphics Design
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (2-2)
วิชาพื้นฐาน: 
418531

การออกแบบการโปรแกรมกราฟิกส์ การเตรียมระบบกราฟิกส์ การเชื่อมประสานสำหรับผู้ใช้ด้านกราฟิกส์ ระบบการแปลงรูปด้านกราฟิกส์แบบสามมิติ โอเพนจีแอล หลักการสร้างภาพจำลองของฉากธรรมชาติ และการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์กราฟิกส์
 
Graphics programming design: graphics system preparation, graphical user interfaces, three-dimensional graphics transformations, OpenGL, principles for artificial rendering of natural scenes, and graphics software design and development.