418572

การจัดการโครงการซอฟต์แวร์
Software Project Management
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)

แนวคิดของการผลิตซอฟต์แวร์และคุณภาพของกระบวนการ บทบาทของการบริหารจัดการคุณภาพทั้งมวล การใช้มาตรวัด การศึกษาความเป็นไปได้ การประเมินราคาและแรงงาน การวางแผนโครงการและการวางกำหนดการ ตัวแบบคาพาบิลิตีมาทัวริตี หลักปฏิบัติและการประยุกต์พื้นฐานการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ
 
Concepts of software production and process quality, roles of Total Quality Management, use of metrics, feasibility studies, cost and effort estimation, project planning and scheduling, Capability Maturity Model, basis tenets and applications of process validation.