418568

การคำนวณเชิงซอฟต์
Soft Computing
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)

แนวคิดการคำนวณเชิงซอฟต์ ระบบคลุมเครือ ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม ระบบความฉลาดแบบอาศัยกลุ่ม ซัพพอร์ทเว็กเตอร์แมชชีน การให้เหตุผลเชิงสุ่ม ระบบลูกผสม และงานวิจัยทางการคำนวณเชิงซอฟต์
 
Soft computing concepts, fuzzy systems, genetic algorithms, swarm intelligence, support vector machines, probabilistic reasoning, hybrid systems, soft computing research.