418565

เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ
Bioinformatic Technology
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)

ความรู้พื้นฐานด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล การค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลทางชีวสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับโมเลกุล การแสดงออกของยีน การวิเคราะห์ข้อมูล พันธุศาสตร์ไฟโล การพยากรณ์โครงสร้างอาร์เอ็นเอ โปรตีโอมิก ระบบฐานความรู้ทางชีวสารสนเทศ
 
Basic knowledge of molecular biology, searching bioinformatic databases, information technology for molecular level: gene expression, data analysis, phylogenetics, RNA structure prediction, proteomics, knowledge based systems for bioinformatics.