418562

การเรียนรู้ของเครื่องจักร
Machine Learning
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)

การเรียนรู้และการลำดับจากทั่วไปสู่เฉพาะ การเรียนรู้โดยใช้รูปต้นไม้การตัดสินใจ โครงข่ายประสาทเทียม การประเมินสมมุติฐาน การเรียนรู้แบบเบยส์ ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงคณนา การเรียนรู้จากฐานตัวอย่าง อัลกอริทึมพันธุการ การเรียนรู้จากกลุ่มของกฎ การเรียนรู้จากการวิเคราะห์
 
Learning and the general-to-specific ordering, decision tree learning, artificial neural networks, hypotheses evaluation, Bayesian learning, computational learning theory, instance-based learning, genetic algorithms, sets of rules learning, analytical learning.