418553

เครือข่ายไร้สายเคลื่อนที่
Mobile Wireless Network
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน: 
418531

แนวคิดของเครือข่ายไร้สายเคลื่อนที่ เทคนิคการสื่อสารไร้สาย การประเมินสมรรถนะของเครือข่ายไร้สาย เครือข่ายบริเวณกว้างและนครหลวงแบบไร้สาย เครือข่ายไร้สายชนิดพิเศษ เครือข่ายไร้สายเฉพาะกิจและเกณฑ์วิธี
 
Concept of mobile wireless network, wireless communication techniques, wireless network performance evaluation, wireless wide and metropolitan area networks, special types of wireless network: ad hoc wireless network and protocols.