418542

เทคโนโลยีเว็บ
Web Technology
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)

หลักการของเทคโนโลยีเว็บ ข้อกำหนดมาตรฐาน ส่วนประกอบและการทำงานของเทคโนโลยีสำหรับโปรแกรมประยุกต์ระดับองค์กร กลไกของการบริการผ่านเว็บ โปรแกรมสำเร็จในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ผ่านเว็บ เอพีไอ และ โครงแบบ
 
Principles of Web technology, standard specification components and functionalities of enterprise application technology, Web service mechanisms, Web application development packages, APIs and configurations.