418541

เทคโนโลยีโปรแกรมตัวแทน
Agent Technology
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)

ทฤษฎีรากฐานของเทคโนโลยีโปรแกรมตัวแทน สถาปัตยกรรมโปรแกรมตัวแทน โครงสร้างภาษาโปรแกรมอิสระ โปรแกรมตัวแทนเคลื่อนที่ การออกแบบและการพัฒนาโปรแกรมตัวแทน การประยุกต์แบบกระจายที่ทำงานร่วมกัน
 
Foundation theory of agent technology, agent architecture, structure of autonomous programming languages, mobile agent, agent design and development, cooperative distributed applications.