418536

การบริหารระบบปฏิบัติการขั้นสูง
Advanced Operating System Administration
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน: 
418532

โครงสร้างระบบปฏิบัติการ การติดตั้งระบบปฏิบัติการ การออกแบบระบบปฏิบัติการที่ใช้งานได้จริง การประเมินสมรรถนะ การเฝ้าสังเกตและการวินิจฉัย คำสั่ง โครงแบบระบบและการบำรุงรักษา โควต้าและบัญชี
 
Operating systems structures, operating system installation, practical operating system design, performance evaluation, monitoring and diagnosis, scripts, system configuration and maintenance, quota and accounting.