418535

ระบบแบบกระจาย
Distributed Systems
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน: 
418532

แนวคิดและการออกแบบระบบกระจาย พิธีการแบบชั้น ตัวแบบผู้รับบริการ-ผู้ให้บริการ การเรียกใช้กระบวนงานระยะไกล การประสานการทำงาน การไม่เกิดร่วม ขั้นตอนวิธีการเลือก สายโยงใย ระบบแฟ้มกระจายและกรณีศึกษาของระบบปฏิบัติการแบบกระจาย
 
Concept and design of distributed systems, layered protocols, the client-server model, remote procedure call, synchronization, mutual exclusion, election algorithms, threads, distributed file systems and case studies on distributed operating systems.