418534

การคำนวณแบบขนานและกริด
Parallel Computing and Grid
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน: 
418532

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบขนาน ตัวแบบการเขียนโปรแกรมแบบขนาน ขั้นตอนวิธีแบบขนานกับโปรแกรมประยุกต์สำหรับการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ การโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบขนาน หลักการคำนวณแบบกริด มิดเดิลแวร์ของการคำนวณแบบกริดและเครื่องมือ การประยุกต์และโครงงาน
 
Parallel computer architectures, parallel programming models, parallel algorithms with applications to scientific computing, parallel computer programming, principle of grid computing, grid computing middleware and tools, applications and projects.